Regulamin

REGULAMIN WYKONYWANIA LOTÓW ZAPOZNAWCZYCH NA STATKACH POWIETRZNYCH FUNDACJI BIAŁO-CZERWONE SKRZYDŁA (dalej: “REGULAMIN”)

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa wzajemne obowiązki Fundacji Biało-Czerwone Skrzydła /skrót: FBCS/ i Klienta w zakresie wykonania usługi lotu zapoznawczego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Na cele Regulaminu przyjmowane są niniejsze definicje:

 • Dowódca – pilot dowódca wyznaczony przez FBCS na konkretny lot.
 • Klient – każda osoba, która na podstawie zakupionego vouchera jest uprawniona do odbycia lotu w charakterze pasażera.
 • Lot zapoznawczy – lot zapoznawczy w rozumieniu przepisów rozporządzenia (UE) nr 379/2014 z 7 kwietnia 2014 r., tj. lot odpłatny, w którym start i lądowanie odbywają się w tym samym miejscu
 • FBCS lub Fundacja – Fundacja Biało-Czerwone Skrzydła z siedzibą w Mielcu, ul. Lotniskowa 14 zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
 • Statek powietrzny – samolot, śmigłowiec, szybowiec, balon, itp. wyznaczony do wykonania Lotu zapoznawczego.
 • Voucher – wydrukowane potwierdzenie zakupu usługi Lotu zapoznawczego, ze wskazaniem orientacyjnego czasu trwania tego lotu.
 • Lotnisko – miejsce wykonania lotu zapoznawczego wskazane na voucherze, lub uzgodnione pomiędzy FBCS a Klientem.

3. Każda osoba korzystająca z usług FBCS w zakresie Lotu zapoznawczego jest zobowiązana przestrzegać postanowienia Regulaminu.
4. FBCS wykonuje Loty zapoznawcze zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II. Zasady realizacji lotu

1. FBCS świadczy dla Klienta usługę Lotu zapoznawczego tylko po okazaniu ważnego vouchera zakupionego od podmiotu współpracującego, lub bezpośrednio od FBCS.
2. Start i lądowanie odbywają się na tym samym lotnisku, za wyjątkiem lądowań awaryjnych i sytuacji nieprzewidzianych, związanych z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczej.
3. Lot zapoznawczy jest wykonywany zgodnie z trasą określoną przez Dowódcę, obejmującą czas lotu wskazany w ofercie.
4. Długość lotu podana na voucherze jest orientacyjna i zależy m.in. od warunków atmosferycznych. W przypadku konieczności zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczej Dowódca ma prawo podjąć decyzję o lądowaniu przed upływem wskazanego na voucherze czasu lotu. Ewentualne powtórzenie lotu zależy od decyzji FBCS i zależy od przyczyny skrócenia lotu (samopoczucie pasażera, przyczyna techniczna, czy warunki meteorologiczne).

5. Klient zobowiązany jest do stawienia się w umówionym miejscu celem realizacji Lotu zapoznawczego co najmniej 60 min przed umówioną godziną startu. Przekroczenie czasu 60 min przed umówioną godziną startu może skutkować odmową wykonania Lotu zapoznawczego w danym dniu, bez konsekwencji finansowych po stronie FBCS.
6. Istnieje możliwość przedłużenia czasu lotu zapoznawczego, pod warunkiem uiszczenia dodatkowej opłaty naliczanej zgodnie z cennikiem (płatność przelewem, kartą lub gotówką). Decyzję o przedłużeniu lotu podejmuje Dowódca na prośbę Klienta. Możliwość przedłużenia lotu zależ między innymi od warunków meteorologicznych oraz od grafiku lotów w danym dniu. 

7. Osoba wskazana przez FBCS udziela Klientowi instrukcji z zakresu:

 • Sposobu wykonania lotu, zachowania się w powietrzu i w kabinie statku powietrznego,
 • Materiałów zakazanych do wniesienia na pokład statku powietrznego
 • Zasad zachowania się w sytuacji niebezpieczeństwa,
 • Poruszania się po płycie lotniska,
 • Innych zagadnień związanych z bezpieczeństwem operacji lotniczych.

8. Klient musi podać swoją aktualną wagę, a w przypadku polecenia Dowódcy poddać się ważeniu w celu możliwości obliczenia arkusza masy i wyważenia.

9. Wymagania ogólne:

 • wzrost 160-200 cm,
 • waga 50-115 kg,
 • ogólny, dobry stan zdrowia,
 • zakaz spożywania alkoholu na min. 24 h przed wykonaniem lotu,
 • całkowity zakaz spożywania substancji psychoaktywnych,
 • dobry ogólny stan zdrowia

9. Klient może poruszać się po płycie lotniska tylko pod nadzorem osoby wskazanej przez FBCS.
10. Od momentu zajęcia miejsca w statku powietrznym do czasu jego opuszczenia po zakończonym locie, Klient ma obowiązek bezwzględnego wykonywania wszystkich poleceń Dowódcy. W czasie kołowania/wyciągania na start a także startu, lotu i lądowania, Dowódca jest osobą uprawnioną do podejmowania każdej decyzji związanej z wykonaniem lotu lub jego zakończeniem.
11. Po lądowaniu Klient może opuścić statek powietrzny tylko po otrzymaniu zgody Dowódcy. Klient zostaje odprowadzony do miejsca znajdującego się poza strefą lotów i płaszczyzn postojowych pod nadzorem osoby wskazanej przez FBCS.

III. Rezerwacja i odwołanie lotu

1. Zakup vouchera odbywa się bezpośrednio w Fundacji, na stronie FBCS.pl lub u afiliowanych pośredników. Klient może samodzielnie wydrukować voucher, pod warunkiem możliwości odczytania z niego kluczowych danych umożliwiających identyfikację istotnych warunków umowy.
2. Voucher obejmuje rodzaj lotu wskazanego w ofercie. Voucher jest realizowany na okaziciela.
3. Voucher jest ważny 12 miesięcy od dnia zakupu. Po upływie ważności vouchera FBCS nie jest zobowiązany do realizacji jakichkolwiek świadczeń na rzecz Klienta, a Klientowi nie przysługują żadne roszenia wobec FBCS w związku z niewykonaniem Lotu zapoznawczego.
4. Na wniosek Klienta istnieje możliwość przedłużenia ważności vouchera o kolejne 6 miesięcy. Wniosek o przedłużenie powinien być złożony nie później niż 20 dni przed upływem ważności. Wniosek należy wysłać na maila wskazanego na voucherze. Opłata za przedłużenie ważności vouchera zgodna z aktualnym cennikiem FBCS.
5. Klient może zarezerwować termin Lotu zapoznawczego po wcześniejszym kontakcie z FBCS na dane kontaktowe wskazane na voucherze. Termin wykonania Lotu zapoznawczego będzie uzależniony od dostępności statków powietrznych, oraz warunków atmosferycznych a także możliwości operacyjnych i technicznych FBCS.
6. Klient może odwołać umówiony Lot zapoznawczy najpóźniej 7 dni przed umówionym terminem. Zachowanie wskazanego terminu uprawnia Klienta do dokonania zmiany terminu Lotu zapoznawczego, przy czym zmiana może nastąpić nie więcej niż 2 razy.
7. Odwołanie Lotu zapoznawczego po upływie terminu wskazanego w ust. 5 lub niestawienie się na umówiony termin jest równoznaczne ze zrealizowaniem vouchera.
8. W przypadku kiedy dojdzie do zagubienia lub zniszczenia vouchera a termin jego realizacji jeszcze nie minął i nie został on jeszcze zrealizowany, możliwe jest, ale wyłącznie na wniosek Klienta lub Pasażera i za okazaniem dowodu zakupu, wystawienie duplikatu vouchera.

IV. Odpowiedzialność Fundacji

1. Fundacja jest odpowiedzialna za bezpieczne wykonanie operacji lotniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:

Wykonanie operacji sprawnym statkiem technicznym,

Wyznaczeniem na Dowódcę osoby z odpowiednimi uprawnieniami, licencjami lotniczymi, ważnymi badaniami lekarskimi i odpowiednim doświadczeniem,

Niewykonanie Lotu zapoznawczego w przypadku niekorzystnych prognoz meteorologicznych,

Korzystanie z lotnisk/lądowisk dopuszczonych do operacji lotniczych.
2. FBCS jest odpowiedzialny za realizację Lotu zapoznawczego w umówionym terminie, z uwzględnieniem postanowień określonych w § 3 ust. 4 Regulaminu.
3. FBCS odpowiada za podstawowe przeszkolenie Klienta w zakresie zachowania na pokładzie statku powietrznego.
4. FBCS odpowiada za organizację ruchu Klienta po lotnisku. W każdym przypadku Klient ma obowiązek wykonywania poleceń i instrukcji osób wskazanych przez FBCS.
5. FBCS nie odpowiada za niezrealizowanie Lotu zapoznawczego, jeżeli doszło do niego z przyczyn niezależnych od FBCS. Za przyczyny niezależne od FBCS uważane są w szczególności warunki meteorologiczne, usterki techniczne statków powietrznych lub maszyn obsługujących statki powietrzne, niedyspozycje Dowódcy itp.
6. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 5 strony uzgodnią dodatkowy termin wykonania Lotu zapoznawczego, przy czym FBCS nie jest zobowiązany do ponoszenia dodatkowych kosztów (zakwaterowanie, pokrycie kosztów dojazdu itp.).

V. Odpowiedzialność Klienta

1. Klient jest odpowiedzialny za każdą szkodę, którą spowodował swoim zachowaniem podczas obecności na lotnisku i w statku powietrznym.
2. Klient ma obowiązek podania swoich danych osobowych osobie wskazanej przez FBCS. Klient ma obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń Dowódcy oraz osób wskazanych przez FBCS do obsługi klientów.
3. Osoby niepełnoletnie mogą odbyć Lot zapoznawczy tylko po okazaniu pisemnej zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych i w obecności co najmniej jednego z nich. Ostateczną decyzję co do wykonania lotu z nieletnim podejmuje Dowódca.

4. Klient nie może wnosić na pokład statku powietrznego materiałów niebezpiecznych. Klient nie może także:

 • Znajdować się pod wpływem alkoholu ani innych środków odurzających, jak również zażywać ich na pokładzie statku powietrznego,
 • Palić wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów na pokładzie statku powietrznego,
 • Swoim zachowaniem powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa operacji lotniczej,
 • Utrudniać wykonywanie czynności personelowi FBCS, 
 • Zachowywać się w sposób stwarzający niebezpieczeństwo na lotnisku przed rozpoczęciem operacji lotniczej,
 • Odmówić poddania się zważeniu na polecenie Dowódcy.

5. Klient jest odpowiedzialny za szkodę, jaką poniosła Fundacja w wyniku lądowania z powodu wystąpienia co najmniej jednej z przesłanek określonych w ust. 4. Jeżeli zachowanie Klienta miało miejsce przed startem, Dowódca odmawia wykonania lotu a voucher uważa się za zrealizowany, bez prawa do ponownego umówienia terminu.

VI.

1. Klient oświadcza, że nie ma żadnych ograniczeń zdrowotnych uniemożliwiających mu w wykonaniu lotu statkiem powietrznym, jak i oświadcza, że jest świadomy niebezpieczeństw związanych z wykonywaniem sportów lotniczych i, że akceptuje to niebezpieczeństwo.

2. Szczególne przeciwwskazania do wykonania lotu:

 • ciąża,
 • choroby serca,
 • cukrzyca,
 • zaburzenia funkcjonowania ucha środkowego, centralnego układu nerwowego,
 • przyjmowanie leków psychotropowych,
 • stany lękowe i klaustrofobia,
 • epilepsja,

VII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest integralną częścią umowy o świadczenie usługi Lotu zapoznawczego.
2. Klient dokonując zakupu vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu.
3. W przypadkach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają w pierwszej kolejności przepisy regulujące działalność lotniczą, następnie przepisy Kodeksu cywilnego